Algemene voorwaarden

MUSHOEVE VOF – Algemene voorwaarden

RESERVEREN – BETALEN – ANNULEREN

Reserveren

Reservering aanvragen kan via email naar ons contactadres: info@mushoeve.be .

U ontvangt van ons een infopakket met offerte en onze Algemene voorwaarden.

Wenst u op basis hiervan te boeken, dan bezorgen wij een reserveringsformulier.

Bij akkoord stuurt u ons per mail 1 exemplaar ingevuld, gedateerd en ondertekend terug, samen met een ondertekend exemplaar van onze Algemene voorwaarden. De reservatie is dan bindend.

Wij bezorgen u na ontvangst van het getekende reserveringsformulier onze voorschotfactuur. Deze is contant te betalen.

Betaling

De reservatie wordt pas omgezet naar een definitieve boeking zodra de factuur voor de aanbetaling van 40% van de totale huursom en de eventuele catering op de bankrekening BE11 3631 7227 2848 van MUSHOEVE VOF is overgeschreven.

Voor bedrijfsevents wordt het saldo van 60% – eventueel vermeerderd met extra kosten – na het event gefactureerd en is 10 dagen na factuurdatum te betalen.

Voor privé events dient het saldo van 60% zes weken voor het event betaald te worden.

Bij last-minute boekingen dient het volledige bedrag van de boeking vóór het event betaald te zijn.

Annulering door de klant

Zoals hogervermeld is de reservering na ondertekening van het reservatieformulier bindend en gaat de huurder daarmee automatisch akkoord met de Algemene voorwaarden.

Bij annulering binnen de 10 dagen na de reservatie is de huurder een administratieve vergoeding verschuldigd van 80 euro. De niet-betaling van de voorschotfactuur van 40% op de vervaldag wordt gelijkgesteld aan een annulering door de huurder.

Bij annulering na de voorschotbetaling, blijft het voorschot verworven voor de verhuurder en staat het deze vrij het pand voor de bewuste periode opnieuw te verhuren.

In geval van annulering minder dan 7 werkdagen voor de datum van het event, op de dag van het event of wanneer de klant niet komt opdagen op het event, om welke reden dan ook, wordt 100% van de totaalprijs van het reserveringsformulier aangerekend.

Annulering door de verhuurder

In geval van overmacht, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder dat door de klant aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan geclaimd worden.

Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: maatregelen van overheidswege, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden of elke andere omstandigheid waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de uitbater kan worden gevergd.

Als door onvoorziene omstandigheden de verhuurder genoodzaakt is om de reservatie te annuleren dan wordt het reeds betaalde voorschot terugbetaald.